# 1580
Abu Mina
Church with crypt Crypt

# 1826
Abu Mina
Basilica Capital with cross

# 1824
Abu Mina
Church with crypt Detail

# 1577
Abu Mina
Basilica General views

# 1578
Abu Mina
Basilica General view

# 1825
Abu Mina
Basilica Capital with cross

# 1579
Abu Mina
Church with crypt General view