# 6757
Rome
Capitoline protomoteche Pietro Metastasio - bust
Giuseppe Ceracchi