# 144
Athens
Parthenon Detail
Iktinos

# 161
Athens
Parthenon East side
Iktinos

# 157
Athens
Parthenon General view
Iktinos

# 143
Athens
Parthenon Detail
Iktinos

# 159
Athens
Parthenon Corner
Iktinos

# 160
Athens
Parthenon Trabeation - Details
Iktinos

# 158
Athens
Parthenon General view
Iktinos