# 5066
Utrecht
Schroeder house South side
Gerrit Rietveld

# 5065
Utrecht
Schroeder house General view
Gerrit Rietveld

# 4856
New York
Museum of Modern Art Chair
Gerrit Rietveld

# 5067
Utrecht
Schroeder house South side - Detail
Gerrit Rietveld

# 4853
New York
Museum of Modern Art Sideboard
Gerrit Rietveld

# 4855
New York
Museum of Modern Art Small table
Gerrit Rietveld

# 4854
New York
Museum of Modern Art Wheelbarrow toy
Gerrit Rietveld