# 4631
Mosca
Palestra Druzhba
Yuri Bolshakov

# 4630
Mosca
Palestra Druzhba
Yuri Bolshakov

# 4633
Mosca
Palestra Druzhba Particolare
Yuri Bolshakov

# 4632
Mosca
Palestra Druzhba Particolare
Yuri Bolshakov