<
x
>

Archaeological National museum - Pompeii - House of L. Cornelius Diadumenius - Artemis and Kallisto
<
x
>


        Identifier: NA D 392
    
     Archaeological National museum
     Pompeii - House of L. Cornelius Diadumenius - Artemis and Kallisto
    
     I secolo
     Naples - Italy
     Roman art
    
     Tags:

Pompei, Pompeii
    
     Permalink: #9927
    
Request info